Vårt ansvar

Kvalitetspolicy

Vi ska arbeta för att leva upp till

kundens krav och förväntningar i form av

produktkvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet

 

Vi ska med hjälp av kvalitetsledningssystemet 

ständigt arbeta för att föbättra

våra processer såsom

administration, produktion och logistik

ur kundperspektiv

Miljöpolicy

Vi ska följa gällande lagar, 

förordningar och lokala miljöbestämmelser

 

Vi ska arbeta för att

maximera återvinningen

 

Vi ska vid inköp av varor om möjligt

välja bra miljömässiga alternativ

 

Vi ska med hjälp av miljöledningssystemet 

ständigt arbeta för att förbättra processer 

för att minimera vår miljöpåverkan

 

Vi ska sträva efter att minska

energiförbrukningen per producerad timme

 

Vi ska som en del i miljöarbetet

öka kvalitet och livslängd 

på våra produkter

 

Vi ska aktivt arbeta för att minimera spill 

per produkt samt köpa in rätt mängd råmaterial

 

Vi ska köpa in större volymer

för att minska transporter och emballage

 

Vi ska samfrakta

vid kundleveranser

Miljö- & Kvalitetsansvarig Amanda Svensson